Prijímanie detí PDF Tlačiť E-mail
Napísal Jana Mikušová - riaditelka   
Štvrtok, 13 Január 2011 18:36

 

Oznam o termíne a podmienkách prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách

na školský rok 2017/2018.

OZNAM

Vedenie MŠ Šustekova 33 oznamuje, že prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie sa uskutoční nasledovne:

od 19.4. do 03.05.2017

v dňoch od 19.04 (streda)-21.4. 2017 (piatok)v čase od 8,00-16,00 hod
v dňoch od 24.4(pondelok) -03.05.2017 (streda)v čase 10,00-16,00 hod

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dostanú zákonní zástupcovia dieťaťa do 09. 06. 2017.

Do triedy materskej školy sa zaraďujú spravidla deti rovnakého veku. Deti, ktoré majú v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku sa zaraďujú do prípravnej triedy. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa zaraďujú do tried alebo do samostatných tried pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Počet detí zaradených do triedy nesmie byť vyšší ako

a) 20 v triede pre tri až štvorročné deti,

b) 21 v triede pre štyri až päťročné deti,

c) 22 v triede pre päť až šesťročné deti,

d) 21 v triede pre tri až šesťročné deti.

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prijímať:

a)    Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,

b)    deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

c)    deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.Ostatné podmienky:


V súlade s §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí. V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

a)     súrodenci už umiestnených detí v MŠ, 

V súlade s §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov

Prijímanie detí do materskej školy

(1) Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

(2) Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok.

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15.februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.

(3) Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa.

Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase.

Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

 

 

 

 

Posledná úprava Utorok, 28 Február 2017 10:29