Krúžky PDF Tlačiť E-mail
Napísal Jana Mikušová - riaditelka   
Štvrtok, 02 December 2010 15:34

 

 

Organizovanie aktivít, krúžkovej činnosti a nadštandartných aktivít.

Organizovanie aktivít a kultúrno-spoločenských podujatí pre deti sa v materskej škole realizuje na základe vyjadrenia súhlasu zákonných zástupcov na plenárnej schôdzi rodičovského združenia. Nadštandartné aktivity: lyžovanie, korčuľovanie, plávanie, sánkovanie, saunovanie, tenis, škola v prírode, krúžková činnosť atď. sa organizujú na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu a len v popoludňajších hodinách.

Krúžková činnosť.

Krúžková činnosť sa uskutočňuje od druhu krúžku (tanečný, spevácky,). Na výučbu krúžkov môžu byť prihlásené deti len na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

Krúžková činnosť prebieha v dopoludňajších hodinách počas výchovno-vzdelávacieho procesu ako neoddeliteľná súčasť realizovania školského vzdelávacieho programu realizovaná učiteľkami materskej školy – Tvorivá dramatika, Cvičenie na fit-loptách, Malí gymnasti, krúžok Na ľudovú nôtu (spev, tanečná príprava, hra na hudobnom nástroji). Malí muzikanti, Základy počítačovej gramotnosti. Krúžok výtvarnej výchovy a keramiky bude realizovaný v popoludňajších hodinách za takých istých podmienok ako prebieha výučba cudzieho jazyka.

,,Tvorivá dramatika" -  vedie p.učiteľka Bc. Ličková Dana

Poslaním uplatňovania špecifík tvorivej dramatiky bude vo všetkých vekových kategóriách detí rozvíjať ich originalitu, tvorivosť, osobitosť – v neobmedzenom čase. Budú  možné realizovať  improvizáciu vo všetkých aktivitách počas dňa v MŠ, dramatickú hru, hru v roliach, pantomímu, graficko-písomné aktivity.

,,Cvičenie na fitloptách" - vedie p. učiteľka Janočková Dana

Ciele: V predškolskom veku dieťaťa sa utvárajú základy fyzického a psychického zdravia, ako aj telesnej kultúry človeka. Poslaním pohybových aktivít v MŠ je zdravý rast a správny psychosomatický vývin dieťaťa. Jednou z aktivít je aj cvičenie na fitloptách. Zámer projektu - Prispievať k celkovému upevňovaniu zdravia a utváraniu u detí zdravého  životného štýlu.

,,Malí gymnasti" - vedie p. učiteľka Bolechová Daniela

Hlavné ciele : Cvičenia na formovanie a nácvik držania tela, dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných, prejaviť v rôznych pohybových činnostiach vlastnú lateralitu, napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach s náčiním, na náradí, pohyb v prírode, vedieť udržať rovnováhu, pohybovať sa okolo osi vlastného tela, základy gymnastických postojov a cvičení.

,,Na ľudovú nôtu" - vediú p. učiteľky Králiková Marína, Kružliaková Blanka

Zameranie : podporiť u detí vzťah k folklóru, rozvíjať národné cítenie, oboznámiť deti so slovenskou ľudovou piesňou, s tanečnými motívmi slovenského ľudového tanca a uplatňovať ich v ľudových choreograficky upravených tanečných kompozíciách, formovať pohybové návyky a zručnosti, zlepšiť pohybovú koordináciu a orientáciu v priestore, rozvíjať pohybovú pamäť a hudobnosť.

Cieľ : spievať s melodickým a harmonickým sprievodom, pohotovo reagovať na striedanie spevu sólistov a skupín, na predohru, medzihru a dohru., naučiť deti zosúladiť pohybový prejav s hudbou

,,Malí muzikanti"- vedie p. učiteľka Hanáková Erika

Zámer projektu: Rozvoj  hudobných schopností detí v spolupráci s rodinou, prezentácia dosiahnutých výsledkov na podujatiach organizovaných MŠ.

Všeobecné ciele projektu:  podnecovať deti k radostnému a aktívnemu vzťahu k hudbe,  rozvíjať v deťoch cit pre inštrumentálnu hru v skupine na rytmických hudob. nástrojoch (paličky, triangel,...),  oboznamovať s technikou hry na melodické hudobné nástroje (zvonkohra, xylofón,...), oboznamovať so základmi hry na zobcovú flautu s využitím správneho dýchania, postoja a prstokladu,  využiť účinky hudby na vytvorenie pocitu pohody, uspokojenia a radosti.

Cieľ vo vzťahu k deťom: rozvoj pozitívneho vzťahu k hudbe,  rozvoj hudobných schopností a nadania detí,  rozvoj prosociálnej výchovy,  rozvoj vedomia detí

,,Základy počítačovej gramotnosti" - p. učiteľka Mikušová Jana

Hlavný zámer: Celý svet predstavuje vysoko technologickú spoločnosť a pre veľkú väčšinu jej obyvateľov sa používanie mobilných telefónov, bankomatov a osobných počítačov stalo každodennosťou. Preto by deti pred dosiahnutím veku 6 rokov mali zistiť a identifikovať ako sa používajú technológie v ich každodennom živote, mali by na podporu svojho vzdelávania používať počítače a naprogramovateľné hračky. Budeme deti podporovať pri sledovaní a rozprávaní sa o používaní IKT v ich prostredí a podmienkach: napr. môžeme sa na prechádzkach rozprávať o semaforoch, telefónoch, pouličných lampách, snímačoch čiarových kódov, ktorými sa snímajú ceny v obchodoch,..... Používanie a sledovanie IKT v každodennom živote je aj veľmi dobrým integračným prostriedkom k spolupráci s rodinou – nakoľko i rodičia a iní dospelí rôzne IKT vo svojom okolí používajú veľmi často.

Plavecká predpríprava, korčuľovanie, lyžovanie, gymnastika

Organizácia kurzov sa zabezpečuje na základe informovaného súhlasu zákonných zástupcov. Výučbu zabezpečujú odborný cvičitelia, ktorí sú za bezpečnosť deti počas výučby plne zodpovední. Učiteľka zabezpečuje dozor nad deťmi pri ceste autobusom na (plaváreň, klzisko, svah, telocvičňa) a späť. Pomáha pri prezliekaní detí v šatni, zabezpečuje hygienu a stará sa o osobné veci detí. Dieťa sa nesmie pohybovať po plavárni, klzisku, svahu, telocvični samé bez dozoru.

Výučba jazykov:

Na základe požiadavky zákonných zástupcov a písomnej prihlášky sa v materskej škole organizuje nadštandartná vzdelávacia činnosť- výučba anglického  jazyka. Výučbu zabezpečuje vzdelávacia ustanovizeň s patričnou certifikáciou. Uskutočňuje sa 2 x v týždni v popoludňajších hodinách podľa dohody s riaditeľkou materskej školy a lektorkou jazyka. Výučbu cudzieho jazyka zabezpečuje odborný lektor, ktorý zodpovedá za bezpečnosť detí. Výučba jazykov sa organizuje na základe informovaného súhlasu rodiča. Poplatky zákonní zástupcovia uhrádzajú poštovou poukážkou vzdelávacej agentúre.

Posledná úprava Nedeľa, 27 Marec 2011 13:11