Základné dokumenty MŠ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Jana Mikušová - riaditelka   
Štvrtok, 02 December 2010 15:33

Školský vzdelávací program ,,RADOSŤ

Nazvali sme ho ,,RadosŤa od septembra 2009 realizujeme edukáciu podľa tohto programu. Vychádza z platnej legislatívy pre predprimárne vzdelanie ISCED-O a štátneho vzdelávacieho programu a je prispôsobený na vlastné podmienky, potreby detí a rodičov. Vzdelávacie oblasti sú zamerané na pohybovú, zdravotnú, matematicko-logickú, jazykovú, komunikatívnu, etickú, informačnú, umeleckú (hudobnú, výtvarnú, literárnu) výchovu, pracovnú výchovu, osobnostný a sociálny rozvoj, dopravnú výchovu – výchovu k bezpečnosti v cestnej premávke, environmentálnu, mediálnu, multikultúrnu výchovu, výchovu k tvorivosti, rozvoj predčitateľskej gramotnosti.

,,MotýĽ- vyjadruje svojim ladným pohybom radosť zo života a slobodu poznávania. Sprevádza a uspokojuje detskú zvedavosť, rozvíja zodpovedné správanie k prírode, vytváraniu základných zručností, návykov, hodnôt a postoj k životu.

Smerová tabuľa síce spoľahlivo ukazuje cestu, nemôže však za vás urobiť ani jeden krok. Dokonalú zázračnosť prírody najlepšie vidíme na premene ,,škaredej“ húsenice, ktorá sa len namáhavo dokáže pohybovať, na prekrásneho motýľa, ktorý s ľahkosťou lieta svojím životom. Aby ste mohli pochopiť premenu motýľa, treba vedieť, že motýľ musí svoju kuklu pretrhnúť zvnútra sám. Keby prišiel nejaký “súcitný záchranca” a chcel by ešte nie celkom vyvinutého motýľa vyslobodiť zvonku z jeho kukly, táto “pomoc” by v skutočnosti priniesla motýľovi smrť. Motýľ ešte nemal silu pretrhnúť kuklu sám, nebol ešte zrelý lietať.

Predškolský vek je obdobie, kedy každé dieťa (húsenička) hltavo okolo seba vníma každú vedomosť či zručnosť. Začne rásť, aby sa neskoršie z neho (nej) stal slobodný, veselý, múdry motýľ, ktorý si plnými dúškami môže užívať slobodnú myseľ i telo. Premena húseničky na motýľa nie je jednoduchá.


Poslanie predprimárneho vzdelávania.

Poslaním materskej školy je doplniť rodinnú výchovu, podporovať osobnostný rozvoj detí a oblasti sociálno-emocionálnej, porceptuálno- motorickej (pohybovej), kognitívnej (poznávacej), intelektuálnej, morálnej, estetickej. Napomáha rozvíjať schopnosti, zručnosti a utvára predpoklady na primárne vzdelávanie. Chceme pripraviť dieťa na život v spoločnosti v súlade s jeho individuálnymi a vekovými osobitosťami.

Učebné osnovy

 

 

 

Školský poriadok školy

Prevádzkový poriadok

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za škol. rok 2015-2016

 

Posledná úprava Nedeľa, 27 November 2016 10:16