Rada školy PDF Tlačiť E-mail
Napísal Jana Mikušová - riaditelka   
Sobota, 04 December 2010 00:00

 

Členovia rady školy

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/delegovaný za

1

Daniela Bolechová

predseda

pedag. zamestnancov

2

Mgr. Natália Vaněková

podpredseda

pedag. zamestnancov

3

PeadDr. Juraj Monsbeger

člen

zriaďovateľa

4

Tomáš Kanovský

člen

rodičov

5

Matej Blažovský

člen

rodičov

6

Eva Krupová

člen

nepedag. zamestnancov

7

Anna Dyttertová

člen

zriaďovateľa

 

 

Rada školy pri MŠ Šustekova33 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 07. 06. 2016. Funkčné obdobie začalo dňom 15. 06. 2016 na obdobie 4 rokov.

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti materskej školy z pohľadu školskej problematiky.

 

Rada školy

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,

c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na

odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja materskej školy, k návrhu na zrušenie materskej školy

 

 

Posledná úprava Utorok, 14 Marec 2017 09:44